PICT01051.jpg

Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

Voor veiligheidsredenen is de formulier hier

(Inschrijven kan ook telefonisch op 011 68 82 60)

 

Algemene voorwaarden

Inschrijving
Elke  inschrijving  gaat  effectief  in  na  ontvangst  van  het inschrijvingsformulier, vergezeld van een overschrijving en ondertekend door de ouders of de voogd van een minderjarig kind.

Betalingswijze
Een voorschot van 125 € wordt gevraagd bij inschrijving. Het resterende bedrag moet 4 weken voor het verblijf vereffend worden. Bij een inschrijving op minder dan 4 weken voor het verblijf zal de totale som gevraagd worden. Niet-deelname aan de cursus geeft geen aanleiding tot terugbetaling. Elke begonnen stage is in zijn geheel verschuldigd.
In geval van annulatie van onze kant of in geval van een wijzigingsvoorstel dat u niet past, verbinden wij ons ertoe het volledige bedrag terug te betalen.

Voorwerp
Het voorwerp van het contract 5 het gedrukte programma in de prospectus. De inrichter heeft het recht wijzigingen aan te brengen, indien deze leiden tot een beter resultaat.

Annulatie
In geval van annulatie door middel van een aangetekende brief minstens 4 weken voor het begin van de cursus, zal het voorschot verloren zijn. Op minder dan 4 weken zal er geen terugbetaling gebeuren. De kosten die er eventueel uit voortvloeien, zullen u aangerekend worden. Indien het programma niet kan uitgevoerd worden door overmacht zoals staking, epidemie, oorlogsgevaar, opstand, ramp, interne spanningen, ...enz., zullen de reeds gedane betalingen behouden blijven of gefactureerd worden. In geval van annulatie door de inrichter omwille van andere redenen dan de bovenvermelde zullen de reeds gedane betalingen volledig terugbetaald worden.

Wijziging van reservatie
Indien de deelnemer zijn reservatie wil veranderen (bv. de datum van de cursus ) minstens 4 weken voor het begin van de cursus, zal de eerste verandering gratis zijn. Voor elke andere verandering, zal een bijdrage van 40 €  gevraagd worden.

Klachten
Elke klacht moet ons aangetekend bereiken ten laatste 5 dagen na ontvangst van de factuur of begin van de sessie.
In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.Algemeenheden
Een leseenheid bedraagt 50 minuten. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij geen zieke personen kunnen toelaten.
Voor eventueel aangebrachte schade aan het materiaal zal de deelnemer of in geval van minderjarigheid zijn wettelijke voogd verantwoordelijk gesteld worden. Indien een deel nemer schade toebrengt aan het Talencentrum van Velm zal deze laatste schadevergoeding eisen. Er is geen andere verzekering dan de burgerlijke aansprakelijkheid.
Iedere deelnemer moet het interne reglement respecteren; indien dit niet gebeurt, kan hij weggestuurd worden. Mondelinge afspraken worden slechts effectief na onze schriftelijke bevestiging. Wij behouden ons het recht voor drukfouten of rekenfouten die in onze documenten kunnen voorkomen te verbeteren.